REGULAMIN ZAJĘĆ ZIMOWYCH 2018

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

1. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Uczestnikiem Zajęć Zimowych mogą być dzieci w wieku od 7 lat lub młodsze z opiekunem.
3. Organizatorem zajęć dla dzieci (zwanych w dalszej części regulaminu Zajęciami Zimowymi) jest Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie (zwanym w dalszej części regulaminu Organizator).
4. Wszystkie zajęcia organizowane przez Organizatora są nieodpłatne (oprócz wycieczki do Opinogóry).
5. Zajęcia odbywać się będą od 15.01.2018 r. – do 26.01.2018 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:30 do 15.30.
6. Uczestnicy Zajęć Zimowych przebywają pod opieką Organizatora w czasie zgodnym z przedstawionym harmonogramem zajęć.
7. Organizator Zajęć Zimowych zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie Zajęć Zimowych podyktowanych szczególnymi względami, na które nie ma bezpośredniego wpływu.
8. Organizator nie zapewnia wyżywienia.
9. Organizator zapewnia niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć.
10. Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich uczestników Zajęć Zimowych, Organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinarnych w stosunku do osób w sposób rażący łamiących zasady uczestnictwa podczas Zajęć Zimowych.
11. Za szkody materialne spowodowane przez uczestnika Zajęć Zimowych, odpowiedzialność finansową ponoszą jego Rodzice lub Opiekunowie prawni. Organizator nie odpowiada za zagubienie, zniszczenie, bądź kradzież wartościowych przedmiotów uczestników Zajęć Zimowych, dlatego też prosimy o pozostawienie cennych rzeczy w domu.
12. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
13. Rodzic oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w zajęciach i imprezach organizowanych przez Organizatora podczas Zajęć Zimowych.
14. W razie zaistniałych zdarzeń losowych, wypadków, problemów wychowawczych podczas Zajęć Zimowych natychmiast powiadamia się Rodzica lub Opiekuna prawnego uczestnika Zajęć Zimowych.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników Zajęć Zimowych.
16. Uczestnicy Zajęć Zimowych mają obowiązek:
- zapoznać się z regulaminem Zajęć Zimowych oraz bieżącymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi Zajęć Zimowych,
- przestrzegać niniejszego regulaminu,
- zmiany obuwia i pozostawienia go wraz z okryciem w szatni,
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowych,
- przestrzegać regulaminu wycieczek podczas wyjść i wyjazdów,
- słuchać i wykonywać prośby i polecenia Opiekunów oraz innych upoważnionych osób,
- natychmiast powiadamiać Opiekuna o zaistniałych problemach i wypadkach,
- szanować cudzą i osobistą własność.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrywania i fotografowania uczestników Zajęć Zimowych oraz wykorzystania ich wizerunku zgodnie ze statutową działalnością GOUK w Różanie.

 

 

 

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Szukaj