KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujmy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Różanie jest Dyrektor GOUK, adres: ul. Mickiewicza 5, 06-230 Różan;

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj., przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;

4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

Szukaj

Migawki

Spotkanie z podróżnikiem

Centrum Nauki Kopernik

Regulamin wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w dniu 15.02.2023 r.


1. CEL WYCIECZKI:

- zapoznanie uczestników wycieczki ze zjawiskami fizycznymi zachodzącymi we Wszechświecie,
- rozwijanie zainteresowań fizyką, astronomią i przyrodą, poznanie historii odkryć wielkich astronomów i fizyków, opis zjawisk astronomicznych zachodzących aktualnie na niebie,
- inspirowanie do obserwacji,
- pogłębienie więzi koleżeńskich, budowanie dobrych relacji w grupie,integracja grupy,
- kształcenie umiejętności grzecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej.


2. TERMIN: 15.02.2023 r.

3. MIEJSCE: Centrum Nauki Kopernik Warszawa

4. ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie

5. PLAN WYCIECZKI:

8:00 Zbiórka i wyjazd spod budynku GOUK
10:20 Zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik (Wystawa+Planetarium)
12:30 Pokaz-Narodziny Ziemi
14:00 Wyżywienie we własnym zakresie (płatna możliwość skorzystania z restauracji w Centrum Kopernika)
15:00 Wyjazd z Warszawy
Powrót do Różana około godz.17:00-tej
6. UCZESTNICTWO:
- wycieczka dla dzieci w wieku 7-15 lat, których Rodzice/Opiekunowie wyrazili zgodę poprzez podpisanie oświadczenia i dokonali wpłaty,
- uczestnictwo w wycieczce płatne w wysokości 70,00 zł,
- Organizator nie zapewnia posiłku,
- liczba uczestników ograniczona (o zapisie na wyjazd decyduje kolejność zgłoszeń).

7. SPRAWY RÓŻNE:

- w sprawach różnych nieobjętych regulaminem decyduje Organizator,
- uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania zasad i regulaminu ustalonego przez Organizatora,
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione,
- w przypadku zdarzeń losowych, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki.
8. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ UDZIAŁ W WYCIECZCE.
Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do:
- posiadania ubezpieczania od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez Opiekunów lub Kierownika wycieczki,
- ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wycieczki,
- postępowania i zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury osobistej i etyki,
- informowania Opiekuna lub Kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki.

W przypadku złamania przez uczestnika regulaminu, natychmiast zostaną o tym powiadomieni Rodzice/Opiekunowie.

Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiada Rodzic/Opiekun. Dalsze postępowanie będzie zależało od decyzji Organizatora.

Ferie w GOUK

KINO

31 Finał

Więcej…
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ