Chrisbruk
Chrisbruk
Załęska

Harmonogram zajęć stałych w sezonie kulturalnym 2021/2022

 


Poniedziałek
J. angielski Early Stage
15:45 - 18:10
Nauka gry na instrumentach (dęte) - Tomasz Grześkowicz
17:00 - 20:00 - dzieci, młodzież, dorośli
MMA
19:00-20:00

Wtorek
GRUPA WSPARCIA
16:00 – 19:00
 J. angielski Early Stage
13:35 - 19:00
Zajęcia  teatralne Qlturalnie Proszę - Małgorzata Sawicka
16:00 - 17:00 - klasy III-IV
17:00 - 18:00 - klasy V-VI
18:00 - 19:00 - klasy VII-VIII
Nauka gry na gitarze - Wojciech Kruszewski
16:00 - 20:00 - dzieci, młodzież

Środa
Podstawy obsługi komputera (dla dorosłych) - Marzena Cachel
13:30 - 14:30
Nauka gry na instrumentach (klawiszowe) - Michał i Katarzyna Waśkiewicz
14:00 - 19:00 - dzieci, młodzież
J. angielski Early Stage
15:45 - 18:10
Koło wokalne - Michał Waśkiewicz
19:00 - 20:00 - dorośli
Zajęcia Taneczne - Rafał Rzemek
17:00 - 18:00 - dzieci 5-10 lat
18:00 - 19:00 - dzieci powyżej 10 lat
Nauka gry na instrumentach (dęte) - Tomasz Grześkowicz
17:00 - 19:00 - dzieci, młodzież, dorośli

Czwartek
J. angielski Early Stage
13:35 - 19:00
Nauka gry na instrumentach (klawiszowe) - Katarzyna Waśkiewicz
14:45 - 16:45 - dzieci, młodzież
Nauka gry na gitarze - Wojciech Kruszewski
18:00 - 20:00 - dzieci, młodzież
Fitness - Alicja Złotkowska
16:50 - 17:50
MMA
19:00-20:00

Piątek
Klub Miłośników Fantastyki (młodzież, dorośli) - Marcin Cachel
18:00 - 21:00
Plastyka - Hanna Łozińska-Rybacka
15:30 - 16:15 – przedszkole
16:25 - 17:25 – klasy I-III
17:35 - 18:35 - klasy IV-VIII
Zespół Muzyczny - Tomasz Grześkowicz
18:30 - 20:30
Nauka gry na instrumentach (dęte) - Tomasz Grześkowicz
17:30 - 18:30 - dzieci, młodzież, dorośli

UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie.

Regulamin zajęć organizowanych przez GOUK w Różanie

 1. Zajęcia w GOUK w Różanie odbywają się według ustalonego grafiku. W przypadku zdarzeń losowych możliwe jest odwołanie lub przeniesienie zajęć na inny termin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu lub przeniesienia uczestników w obrębie grup.
 3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp i p.poż. obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej.
 4. Uczestnicy zajęć mają obowiązek punktualnego stawiania się na zajęcia.
 5. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach, lub złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie uczestnika do domu, a także wyrażenia zgody na udział dziecka w zajęciach i podaniu niezbędnych danych osobowych.
 6. Rodzic oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w zajęciach organizowanych przez GOUK w Różanie.
 7. Uczestnicy mają obowiązek zmiany obuwia i pozostawienia go wraz z okryciem w szatni.
 8. Rodzice podczas zajęć pozostają w holu (z wyjątkiem zajęć pokazowych).
 9. Dzieci, które będą miały odnotowaną niską frekwencję będą skreślone z listy uczestników.
 10. Rodzice są zobowiązani do zgłaszania nieobecności dziecka w terminie 24 godzinnym przed planowanym rozpoczęciem zajęć. W przypadku nie zgłoszenia naliczana będzie opłata: zajęcia indywidualnej nauki gry na instrumentach – 30 zł, pozostałe zajęcia – 10 zł.
 11. W razie problemów wychowawczych – prowadzący zajęcia kontaktuje się z rodzicem i prosi o zabranie dziecka z zajęć. Uczestnicy nieprzestrzegający niniejszego regulaminu zostaną skreśleni z listy uczestników zajęć.
 12. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków (słodyczy) w trakcie zajęć. Śmietnik znajduje się w holu – uczestnicy zobowiązani są do zachowania porządku w budynku GOUK.
 13. Rodzice są zobowiązani do uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez prowadzącego dotyczących występów i pokazów.
 14. GOUK w Różanie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach GOUK.
 15. GOUK w Różanie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
 16. Za zniszczenie, uszkodzenie mienia należącego do GOUK w Różanie odpowiada materialnie sprawca, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun.
 17. GOUK w Różanie zastrzega sobie prawo do nagrywania i fotografowania uczestników zajęć oraz wykorzystania ich wizerunku zgodnie ze statutową działalnością GOUK w Różanie.
 18. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach GOUK w Różanie jest akceptacja niniejszego regulaminu.

Dokumenty do pobrania

*****************************

OPŁATA ZA ZAJĘCIA
* DOTYCZY OSÓB NIEZAMELDOWANYCH W GMINIE RÓŻAN
 • Koło plastyczne (60min.) - 12 zł*
 • Koło wokalne z elementami rytmiki (30 min.) - 12 zł*
 • Koło wokalne (60 min.) - 12 zł
 • Nauka gry na instr. (klawiszowe, gitarze, perkusja - 30min.) - 25 zł*
 • Nauka gry na instr. dętych (30min.) - 35 zł*
 • Teatr Qlturalnie Proszę (60 min.) - 12 zł
 • Podstawy obsługi komputera (60 min.) - 12 zł*
 • Zajęcia ArtDeco (60 min.) - 12 zł*

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Szukaj

Migawki

Wieczornica patriotyczna

wieczornica patriot

Rozumisz etycznie

rozumisz etycnie

Wieczór autorski Andrzeja Starzyńskiego

autorski weczor

Aktywne Panie na planie

aktywne napalnie

Kino

kino pazdziernik