REGULAMIN IMPREZY
"Mistrzostwa Europy Francja 2016 na Dużym Ekranie"
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury (zwany dalej Organizatorem) im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Różanie, jest organizatorem Imprezy „Mistrzostwa Europy Francja 2016 na Dużym Ekranie”, która odbędzie się w dniach od 12 czerwca do 10 lipca 2016 r. w siedzibie Organizatora (zwanym dalej Obiektem) – ul. Mickiewicza 5, 06-230 Różan.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się Uczestników Imprezy, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
a - sposób organizacji Imprezy,
b - obowiązki Uczestników Imprezy;
c - warunki Uczestnictwa w Imprezie;
d - uprawnienia Uczestników Imprezy;
e - zasady odpowiedzialności uczestników Imprezy za zachowanie niezgodne z Regulaminem.

3. Regulamin oraz postanowienia przepisów porządkowych obowiązują wszystkie osoby, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie Obiektu.
4. Wejście i przebywanie osób na terenie Obiektu oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu.
5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy.

§ 2
Sposób organizacji Imprezy
1. Impreza jest nieodpłatna i dostępna dla wszystkich Uczestników.
2. Jednorazowo w czasie trwania Imprezy w Obiekcie może przebywać nie więcej niż 140 Uczestników.

§ 3
Obowiązki Uczestników Imprezy
Uczestnik Imprezy jest zobowiązany:
a - nie zakłócać porządku publicznego;
b - przestrzegać postanowień Regulaminu, regulamin dostępny jest także na stronie internetowej Organizatora: www.gouk.pl;
c - nie zagrażać bezpieczeństwu innych Uczestników obecnych na Imprezie;
d - stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez Organizatora, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, lub pracowników innych uprawnionych służb i organów do wykonywania ich poleceń;
e – nie utrwalać (nagrywać, rejestrować) i nie rozpowszechniać żadnego z Meczów.

§ 4
Warunki uczestnictwa w Imprezie
1. Zakazuje się wstępu na imprezę Uczestnikowi:
a - odmawiającemu poddania się czynnościom zapewniającym bezpieczeństwo Imprezy przeprowadzanym przez Organizatora;
b - znajdującemu się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
c - zachowującemu się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającemu zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
d - małoletniemu do lat 13, nie będącemu pod opieką osoby pełnoletniej – takie osoby nie mogą pozostawać na Imprezie bez opieki.

2. Podczas przebywania na terenie Obiektu zabrania się w szczególności:
a - używania elementów odzieży lub przedmiotów służących do zakrycia twarzy lub do uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;
b - głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp.; a także skłaniania innych Uczestników do głoszenia takich treści, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków;
c - rzucania przedmiotami;
d - wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu;
e - zażywania środków odurzających lub psychotropowych;
f - rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu na terenie Imprezy;
g - posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych substancji o podobnym działaniu;
h - umieszczania transparentów, flag ograniczających widoczność innym uczestnikom imprezy lub innych blokujących wyjścia ewakuacyjne;
i - załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu Imprezy, a także niszczenia infrastruktury budynku;
j - nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz drogach ewakuacyjnych;
k - używania urządzeń znajdujących się w obiekcie Organizatora w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;
l - stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych Uczestników Imprezy

3. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Imprezy:
a - broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń;
b - materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
c - pojemników na płyny lub produkty spożywcze – w uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na wnoszenie przedmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie;
d - środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
e - materiałów, zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne;
f - pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
g - trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;
h - wskaźników laserowych;
i - materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora imprezy;
j - wprowadzania zwierząt.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym regulaminem.
5. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla Uczestników.

§ 5
Uprawnienia Uczestnika Imprezy
1. Uczestnik Imprezy ma prawo:
a - przebywać na terenie Imprezy w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia Obiektu przez Organizatora do czasu jego zamknięcia;
b - w nieskrępowany sposób uczestniczyć w kibicowaniu wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień określonych Regulaminem, a także koniecznością poszanowania praw i godności osobistej innych Uczestników Imprezy;
c - do informacji o umiejscowieniu urządzeń sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora;
d - korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
e - składania skarg i wniosków.

§ 6

Sytuacje zagrożenia
1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w budynku, w którym odbywa się Impreza, w tym w szczególności zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego, każda z osób przebywających w Obiekcie, która jest świadkiem takiego zdarzenia ma obowiązek poinformować o takiej okoliczności.
2. Informacja o zagrożeniu powinna zostać przekazana znajdującemu się najbliżej pracownikowi Organizatora.
3. Pracownik Organizatora zobowiązany jest w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia – najpóźniej w ciągu 3 minut przekazać informację o zagrożeniu Policji i Straży Pożarnej.
4. W przypadku, gdy zostanie podany komunikat wzywający do natychmiastowego opuszczenia Obiektu, w którym odbywa się Impreza, każdy zobowiązany jest do udania się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego.
5. W przypadku komunikatu wzywającego do opuszczenia Obiektu nie należy biec, o ile tylko nie jest to konieczne dla ratowania zdrowia lub życia swojego lub innej osoby.
6. W przypadku komunikatu wzywającego do opuszczenia Obiektu nie należy krzyczeć.
7. Osoba, która usłyszała komunikat wzywający do natychmiastowego opuszczenia Obiektu powinna, poruszając się w kierunku wyjścia ewakuacyjnego, o ile to konieczne spokojnym, ale zdecydowanym głosem, przekazać treść komunikatu innym osobom znajdującym się w pobliżu.
8. Nikt, kto nie został do tego powołany, nie może nawet żartem przekazywać w jakikolwiek sposób jakichkolwiek informacji, które mogłyby wywołać nieuzasadnioną obawę lub alarm wśród Uczestników Imprezy.

§ 7

Przepisy końcowe
1. Wejście na teren Obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu (lub zdjęć), zapisu wideo i audio z Imprezy prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
2. Uczestnicy zakłócający porządek publiczny lub zachowujący się niezgodnie z Regulaminem mogą być usunięte z terenu Imprezy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez Uczestnika Imprezy szkody.
4. Regulamin Imprezy wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2016 r.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

§ 8
Inne postanowienia
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione i zagubione na terenie imprezy.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powodują, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względów na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, awarie sprzętu technicznego.
3. Regulamin dostępny jest w na stronie internetowej Organizatora oraz w miejscach widocznych na terenie imprezy.

TELEFONY ALARMOWE
TELEFON RATUNKOWY – 112
POLICJA – 997
STRAŻ POŻARNA – 998
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

 

Szukaj

Migawki

32 Finał

Koncert rockowy

Fot.M.Cachel

Mikołajki

Koncert z okazji 10 listopada

korzuszek

Fot.M.Cachel

Wystawa plakatów Leszka Żebrowskiego

Wystawa czynna w godz. 9-19 od poniedziałku do piątku.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej…
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ