konk patrio

 

PATRIOTYZM WIDZIANY OCZAMI DZIECKA

I. ORGANIZATOR
1. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Różanie, zwany dalej "Organizatorem".
2. Konkurs ma charakter lokalny i ogranicza się do uczestników z terenu Gminy Różan.

II. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa, rozbudzanie zainteresowań historią swojego kraju, kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie własnej wyobraźni.

III. TEMATYKA, FORMA PRAC
Tematem prac jest ujęta w ramy plastyczne idea i samodzielna interpretacja dotycząca rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, postaw, piękna Ojczyzny. Prace powinny być wykonane w formacie A3 lub A4 w dowolnej technice.

IV. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Różan. Przyjmowane są tylko prace wykonane indywidualnie. Konkurs jest podzielony na kategorie wiekowe:
- dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasy I-III
- dzieci w wieku szkolnym - klasy IV-VIII
2.Wszystkie prace konkursowe należy dostarczyć do GOUK w Różanie w terminie do 27.05.2022 r. Praca konkursowa powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, wiek/klasa, numer kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego.
3. Prace po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane. Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceni prace konkursowe uwzględniając walory plastyczne oraz sposób przedstawienia tematu konkursu.
4. Komisja Konkursowa przyzna nagrody dla laureatów w każdej kategorii wiekowej. Ocena Komisji jest ostateczna i niepodważalna.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 01.06.2022 r. na stronie internetowej www.gouk.pl oraz Fanpage na Facebook.

V. NAGRODY
Organizator przewiduje 3 nagrody główne w danej kategorii wiekowej. O wręczeniu nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie trwania Konkursu.
4. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w formie rejestracji fotograficznej.
5. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystywania wizerunku do celów promocyjnych Organizatora.
6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

VII. Ochrona danych osobowych
1. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich.
2. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

Szukaj

Migawki

Dzień Dziecka

DD 2023

Dni Różana

Zostań sponsorem Dni Różana 2023
GOUK w Różanie zaprasza do współpracy firmy i osoby prywatne zainteresowane włączeniem się w organizację Dni Różana 2023.
W zamian oferujemy:
• umieszczenie nazwy i logo firmy na materiałach promocyjnych imprezy (w przypadku zadeklarowania się do dnia 31.05.2023 r.),
• możliwość rozwieszenia na terenie imprezy (na barierkach) dostarczonych Organizatorowi banerów reklamowych,
• podziękowanie dla sponsora wygłoszone na scenie przed występem gwiazdy Dni Różana,
• wymienianie nazwy firmy przez konferansjera podczas imprezy,
• roczną darmową reklamę na stronach internetowych GOUK i Świerszcza Różańskiego
• roczną darmową reklamę w wydaniach papierowych Świerszcza Różańskiego
• bezpłatny projekt reklamy/wizytówkę dla firmy,

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 29 766 90 42. Na zgłoszenia czekamy do 31 maja br. Razem możemy więcej.

Koncert

Bruklin

Wingee

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ