Harmonogram zajęć stałych w sezonie kulturalnym 2020/2021

 


Poniedziałek
J. angielski Early Stage
15:00 - 18:25
Nauka gry na instrumentach (dęte) - Tomasz Grześkowicz
17:00 - 20:00 - dzieci, młodzież, dorośli
Nauka gry na instrumentach (klawiszowe) - Michał Waśkiewicz
17:00 - 16:00 - dzieci, młodzież>
Koło wokalne - Michał Waśkiewicz
19:00 - 20:00 - dorośli

Wtorek
GRUPA WSPARCIA
16:00 – 19:00
 J. angielski Early Stage
13:20 - 17:50
Zajęcia  teatralne Qlturalnie Proszę - Małgorzata Sawicka
16:00 - 16:40 - klasy II-III
16:50 - 17:30 - klasy IV-V
17:40 - 18:20 - klasy VI
18:40 - 19:20 - klasy VII-VIII

Środa
Nauka gry na gitarze - Jarosław Ptak
14:00 - 20:00 - dzieci, młodzież, dorośli
Art.- deco - Iwona Murzyn
15:00 - 16:00 - dzieci 6 – 9 lat
J. angielski Early Stage
15:00 - 18:10

Czwartek
Taniec - Rafał Rzemek
16:30 - 17:30 - dzieci 4-5 lat
17:30 - 18:30 - dzieci 6-7 lat
18:30 - 19:30 - dzieci 8-11 lat
19:30 - 20:30 - młodzież
Podstawy obsługi komputera (dla dorosłych) - Marzena Cachel
13:40 - 14:40
J. angielski Early Stage
13:30 - 18:25

Klub Miłośników Fantastyki (młodzież, dorośli) - Marcin Cachel
18:00 - 21:00

Nauka gry na instrumentach (klawiszowe) - Katarzyna Waśkiewicz
14:45 - 16:45 - dzieci, młodzież

Piątek
Plastyka - Hanna Łozińska-Rybacka
15:30 - 16:15 – przedszkole
16:25 - 17:25 – klasy I-III
17:35 - 18:35 - klasy IV-VIII

Zespół Muzyczny - Tomasz Grześkowicz
18:30 - 20:30

Nauka gry na instrumentach (dęte) - Tomasz Grześkowicz
17:30 - 18:30 - dzieci, młodzież, dorośli


UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie.

Regulamin zajęć organizowanych przez GOUK w Różanie

 1. Zajęcia w GOUK w Różanie odbywają się według ustalonego grafiku. W przypadku zdarzeń losowych możliwe jest odwołanie lub przeniesienie zajęć na inny termin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu lub przeniesienia uczestników w obrębie grup.
 3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp i p.poż. obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej.
 4. Uczestnicy zajęć mają obowiązek punktualnego stawiania się na zajęcia.
 5. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach, lub złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie uczestnika do domu, a także wyrażenia zgody na udział dziecka w zajęciach i podaniu niezbędnych danych osobowych.
 6. Rodzic oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w zajęciach organizowanych przez GOUK w Różanie.
 7. Uczestnicy mają obowiązek zmiany obuwia i pozostawienia go wraz z okryciem w szatni.
 8. Rodzice podczas zajęć pozostają w holu (z wyjątkiem zajęć pokazowych).
 9. Dzieci, które będą miały odnotowaną niską frekwencję będą skreślone z listy uczestników.
 10. Rodzice są zobowiązani do zgłaszania nieobecności dziecka w terminie 24 godzinnym przed planowanym rozpoczęciem zajęć. W przypadku nie zgłoszenia naliczana będzie opłata: zajęcia indywidualnej nauki gry na instrumentach – 30 zł, pozostałe zajęcia – 10 zł.
 11. W razie problemów wychowawczych – prowadzący zajęcia kontaktuje się z rodzicem i prosi o zabranie dziecka z zajęć. Uczestnicy nieprzestrzegający niniejszego regulaminu zostaną skreśleni z listy uczestników zajęć.
 12. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków (słodyczy) w trakcie zajęć. Śmietnik znajduje się w holu – uczestnicy zobowiązani są do zachowania porządku w budynku GOUK.
 13. Rodzice są zobowiązani do uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez prowadzącego dotyczących występów i pokazów.
 14. GOUK w Różanie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach GOUK.
 15. GOUK w Różanie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
 16. Za zniszczenie, uszkodzenie mienia należącego do GOUK w Różanie odpowiada materialnie sprawca, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun.
 17. GOUK w Różanie zastrzega sobie prawo do nagrywania i fotografowania uczestników zajęć oraz wykorzystania ich wizerunku zgodnie ze statutową działalnością GOUK w Różanie.
 18. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach GOUK w Różanie jest akceptacja niniejszego regulaminu.

Dokumenty do pobrania

*****************************

OPŁATA ZA ZAJĘCIA
* DOTYCZY OSÓB NIEZAMELDOWANYCH W GMINIE RÓŻAN
 • Koło plastyczne (60min.) - 12 zł*
 • Koło wokalne z elementami rytmiki (30 min.) - 12 zł*
 • Koło wokalne (60 min.) - 12 zł
 • Nauka gry na instr. (klawiszowe, gitarze, perkusja - 30min.) - 25 zł*
 • Nauka gry na instr. dętych (30min.) - 35 zł*
 • Teatr Qlturalnie Proszę (60 min.) - 12 zł
 • Podstawy obsługi komputera (60 min.) - 12 zł*
 • Zajęcia ArtDeco (60 min.) - 12 zł*

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Szukaj